No.4 SBD: 376
Điểm bình chọn: 915
SBD: 382
Điểm bình chọn: 1,356
SBD: 354
Điểm bình chọn: 1,694
SBD: 174
Điểm bình chọn: 1,340
No.5 SBD: 172
Điểm bình chọn: 823
No.6 SBD: 479
Điểm bình chọn: 705
No.7 SBD: 351
Điểm bình chọn: 559
No.8 SBD: 360
Điểm bình chọn: 493
No.9 SBD: 260
Điểm bình chọn: 449
No.10 SBD: 374
Điểm bình chọn: 430
No.11 SBD: 279
Điểm bình chọn: 409
No.12 SBD: 199
Điểm bình chọn: 344
No.13 SBD: 264
Điểm bình chọn: 309
No.14 SBD: 379
Điểm bình chọn: 256
No.15 SBD: 372
Điểm bình chọn: 226
No.16 SBD: 254
Điểm bình chọn: 182
No.17 SBD: 282
Điểm bình chọn: 150
No.18 SBD: 186
Điểm bình chọn: 138
No.19 SBD: 451
Điểm bình chọn: 136
No.20 SBD: 185
Điểm bình chọn: 120
No.21 SBD: 161
Điểm bình chọn: 97
No.22 SBD: 490
Điểm bình chọn: 92
No.23 SBD: 170
Điểm bình chọn: 84
No.24 SBD: 188
Điểm bình chọn: 81
No.25 SBD: 496
Điểm bình chọn: 75
No.26 SBD: 377
Điểm bình chọn: 73
No.27 SBD: 189
Điểm bình chọn: 72
No.28 SBD: 371
Điểm bình chọn: 44
No.29 SBD: 182
Điểm bình chọn: 40
No.30 SBD: 266
Điểm bình chọn: 10